Chương VIII: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Chương VIII

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

 

Điều 24. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Hiệp hội

Chỉ có Đại hội Hiệp Hoa tiêu hàng hải Việt Nam mới có quyền sửa đổi, bổ sung Điều lệ này. Việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Hội phải được 2/3 (hai phần ba)  số đại biểu chính thức có mặt tại Đại hội tán thành.

Điều 25. Hiệu lực thi hành

1. Điều lệ Hiệp hội Hoa tiêu hàng hải Việt Nam gồm 08 Chương, 25 Điều đã được Đại hội thành lập Hiệp hội Hoa tiêu hàng hải Việt Nam thông qua ngày … tháng … năm … tại … và có hiệu lực thi hành theo Quyết định phê duyệt của Bộ Nội vụ.

2. Căn cứ quy định pháp luật về Hội và Điều lệ Hiệp hội, Ban Chấp hành Hiệp hội Hoa tiêu hàng hải Việt Nam có trách nhiệm hướng dẫn và tổ chức thực hiện Điều lệ này./.

 

BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ

(Chữ ký, dấu)

Họ và tên