Chương III: HỘI VIÊN

Chương III

HỘI VIÊN

          Điều 8. Hội viên, tiêu chuẩn hội viên

          1. Hội viên của Hiệp hội gồm hội viên chính thức, hội viên liên kết và hội viên danh dự:

  a) Hội viên chính thức: Bao gồm hội viên cá nhân và hội viên tổ chức

  - Hội viên cá nhân: Là công dân Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực hoa tiêu hàng hải và các lãnh vực liên quan đến hoa tiêu hàng hải có đủ tiêu chuẩn quy định tại Khoản 2 Điều này có thể trở thành hội viên chính thức của Hiệp hội.

  - Hội viên tổ chức: Là các doanh nghiệp Việt Nam hoạt động trong các lĩnh vực nghiên cứu kỹ thuật hoa tiêu hàng hải, cung cấp dịch vụ hoa tiêu hàng hải tại các cảng ở Việt Nam và các sản phẩm, lĩnh vực liên quan đến hoa tiêu hàng hải có đủ tiêu chuẩn quy định tại Khoản 2 Điều này có thể trở thành hội viên chính thức của Hiệp hội.

  b) Hội viên liên kết: Là các tổ chức có yếu tố nước ngoài hoạt động tại Việt Nam có đóng góp cho sự phát triển của Hiệp hội; tổ chức, công dân Việt Nam không có điều kiện hoặc không đủ tiêu chuẩn quy định tại Điều a, Khoản 1 Điều này tán thành điều lệ Hiệp hội, tự nguyện viết đơn gia nhập Hiệp hội, đóng lệ phí gia nhập Hiệp hội và hội phí hàng năm đều có thể trở thành hội viên liên kết của Hiệp hội.

  c) Hội viên danh dự: Các tổ chức; những công dân, các nhà quản lý khoa học, kỹ thuật có uy tín có công lao đối với sự phát triển ngành nói chung và Hiệp hội nói riêng không có điều kiện hoặc không đủ tiêu chuẩn trở thành hội viên chính thức được Hiệp hội mời làm hội viên danh dự.

  2. Tiêu chuẩn hội viên chính thức: Các công dân Việt Nam và các tổ chức có tư cách pháp nhân hoạt động trong lĩnh vực hoa tiêu hàng hải và các lãnh vực liên quan đến hoa tiêu hàng hải, tán thành điều lệ Hiệp hội, tự nguyện viết đơn xin gia nhập Hiệp hội, nộp đầy đủ lệ phí gia nhập Hiệp hội và hội phí hàng năm.

          Điều 9. Quyền của hội viên

1. Được Hiệp hội bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp theo quy định của pháp luật; được giới thiệu với các đối tác để thảo luận và k‎ý kết hợp đồng, tạo điều kiện thuận lợi để tăng khả năng liên doanh, liên kết với các đơn vị trong và ngoài nước.

2. Được Hiệp hội cung cấp thông tin liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Hiệp hội, được tham gia các hoạt động do Hiệp hội tổ chức.

3. Được tham gia thảo luận, quyết định các chủ trương công tác của Hiệp hội theo quy định của Hiệp hội; được kiến nghị, đề xuất ý kiến với cơ quan có thẩm quyền về những vấn đề có liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Hiệp hội.

4. Được dự Đại hội, ứng cử, đề cử, bầu cử các cơ quan, các chức danh lãnh đạo và Ban Kiểm tra Hiệp hội theo quy định của Hiệp hội.

5. Được cấp thẻ hội viên (nếu có); Được giới thiệu hội viên mới.

6. Được khen thưởng theo quy định của Hiệp hội; Được ra khỏi Hiệp hội khi xét thấy không thể tiếp tục là hội viên.

7. Hội viên liên kết, hội viên danh dự được hưởng quyền và nghĩa vụ như hội viên chính thức, trừ quyền biểu quyết các vấn đề của Hiệp hội và quyền ứng cử, đề cử, bầu cử Ban Lãnh đạo, Ban Kiểm tra Hiệp hội.

Điều 10. Nghĩa vụ của hội viên

          1. Nghiêm chỉnh chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; chấp hành Điều lệ, quy định của Hiệp hội.

          2. Tham gia các hoạt động và sinh hoạt của Hiệp hội; đoàn kết, hợp tác với các hội viên khác để xây dựng Hiệp hội phát triển vững mạnh.

          3. Bảo vệ uy tín của Hiệp hội, không được nhân danh Hiệp hội trong các quan hệ giao dịch, trừ khi được lãnh đạo Hiệp hội phân công bằng văn bản.

          4. Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo theo quy định của Hiệp hội.

          5. Đóng hội phí đầy đủ và đúng hạn theo quy định của Hiệp hội.

Điều 11. Thủ tục, thẩm quyền kết nạp hội viên; thủ tục ra hội

1. Thủ tục gia nhập Hiệp hội

a) Các tổ chức, cá nhân nêu ở Điều 8 có nguyện vọng gia nhập Hiệp hội cần nộp hồ sơ xin gia nhập gửi Ban Chấp hành Hiệp hội.

b) Hồ sơ gia nhập Hiệp hội gồm có các giấy tờ sau:

- Đơn gia nhập Hiệp hội;

- Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (với hội viên là tổ chức);

- Tờ khai hội viên theo mẫu qui định;

Ban Chấp hành Hiệp hội sẽ xem xét và kết nạp Hội viên tại kỳ họp gần nhất theo nguyên tắc đa số.

Hội viên mới phải nộp lệ phí trong vòng 15 ngày kể từ ngày được kết nạp.

2. Thủ tục Rút - Xóa tên - Khai trừ hội viên

a) Hội viên tự nguyện xin rút khỏi Hiệp hội cần gửi đơn cho Ban Chấp hành. Quyền và nghĩa vụ của hội viên sẽ chấm dứt sau khi Ban Chấp hành ra thông báo chấp thuận.

b) Hội viên bị xóa tên khỏi danh sách hội viên khi:

        - Làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến thể diện, uy tín và tài chính của Hiệp hội.

        - Không đóng hội phí trong vòng 90 (chín mươi) ngày, kể từ khi Hiệp hội thông báo nhắc nhở lần 2 hoặc Hội viên có đơn xin rút khỏi hiệp hội.

        - Là pháp nhân đã ngừng hoạt động, bị đình chỉ hoạt động, bị giải thể hoặc bị tuyên bố phá sản theo qui định của pháp luật.

c) Thủ tục khai trừ và xóa tên hội viên:

        - Hội viên bị khai trừ khi có 2/3 (hai phần ba) số ủy viên Ban Chấp hành tán thành. Quyết định khai trừ hội viên có hiệu lực kể từ ngày Chủ tịch ký.

        - Ban Chấp hành thông báo danh sách Hội viên xin ra khỏi hội và hội viên bị khai trừ cho tất cả các hội viên khác.