Chương I: QUY ĐỊNH CHUNG

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Tên gọi, biểu tượng

1. Tên tiếng Việt: Hiệp hội Hoa tiêu hàng hải Việt Nam.

          2. Tên tiếng Anh: Vietnam Maritime Pilots Association.

          3. Tên viết tắt: VMPA.

Điều 2. Tôn chỉ, mục đích 

          Hiệp hội Hoa tiêu hàng hải Việt Nam (sau đây gọi tắt là Hiệp hội) là tổ chức xã hội - nghề nghiệp của công dân, tổ chức Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực hoa tiêu hàng hải và các lĩnh vực có liên quan tại Việt Nam, tự nguyện thành lập, nhằm mục đích tập hợp, đoàn kết hội viên, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của hội viên, hỗ trợ nhau hoạt động có hiệu quả, góp phần  vào việc phát triển kinh tế - xã hội của Đất nước.

          Điều 3. Địa vị pháp lý, trụ sở

          1. Hiệp hội có tư cách pháp nhân, con dấu, tài khoản riêng; hoạt động theo quy định pháp luật Việt Nam và Điều lệ Hiệp hội được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.  

  2. Trụ sở của Hiệp hội: Số 45 ABCD đường Đinh Tiên Hoàng, phường Bến Nghé, quận I, Thành phố Hồ Chí Minh. Hiệp hội có thể thành lập văn phòng đại diện ở một số địa phương theo quy định của pháp luật.

          Điều 4. Phạm vi, lĩnh vực hoạt động

          1. Hiệp hội hoạt động trên phạm vi cả nước.

          2. Hiệp hội chịu sự quản lý Nhà nước, của Bộ Giao thông vận tải và các Bộ, ngành khác có liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Hiệp hội theo quy định của pháp luật.

          Điều 5. Nguyên tắc tổ chức, hoạt động

          1. Tự nguyện, tự quản.

          2. Dân chủ, bình đẳng, công khai, minh bạch.

          3. Tự bảo đảm kinh phí hoạt động.

          4. Không vì mục đích lợi nhuận.

          5. Tuân thủ Hiến pháp, pháp luật và Điều lệ Hiệp hội.