Về việc công bố vùng nước cảng biển thuộc địa phận tỉnh Quảng Ngãi và khu vực quản lý của Cảng vụ hàng hải Quảng Ngãi

Tập tin tải về
Số hiệu
03/2007/ QĐ-BGTVT
Ngày ban hành