Quy định quốc tế

Tiêu đề Tiếng Việt Tiếng Anh
Cập nhập danh sách hiệp định vận tải biển / hàng hải, thỏa thuận công nhận giấy chứng nhận khả năng chuyên môn cho thuyền viên theo Công ước STCW hdvtbhh_vi.doc hdvtbhh_en.doc
Công ước lao động hàng hải 2006 (MLC 2006) MLC_vi.rar MLC_en.rar
Giới thiệu Công ước năm 1999 của Liên hợp quốc về bắt giữ tàu biển cuqtvbgtb_vi.rar cuqtvbgtb_en.rar
Công ước về Tổ chức Hàng hải Quốc tế 1948 So_1.doc No_1.doc