Điều lệ hiệp hội

ĐIỀU LỆ

HIỆP HỘI HOA TIÊU HÀNG HẢI VIỆT NAM

(Phê duyệt kèm theo Quyết định số         /QĐ -BNV  ngày ... tháng ... năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ)