Quy chế hội viên

 

Điều 8. Hội viên, tiêu chuẩn hội viên

1. Hội viên của Hiệp hội gồm hội viên chính thức, hội viên liên kết và hội viên danh dự:

   a) Hội viên chính thức: Bao gồm hội viên cá nhân và hội viên tổ chức

  •  Hội viên cá nhân: Là công dân Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực hoa tiêu hàng hải và các lãnh vực liên quan đến hoa tiêu hàng hải có đủ tiêu chuẩn quy định tại Khoản 2 Điều này có thể trở thành hội viên chính thức của Hiệp hội.
  •  Hội viên tổ chức: Là các doanh nghiệp Việt Nam hoạt động trong các lĩnh vực nghiên cứu kỹ thuật hoa tiêu hàng hải, cung cấp dịch vụ hoa tiêu hàng hải tại các cảng ở Việt Nam và các sản phẩm, lĩnh vực liên quan đến hoa tiêu hàng hải có đủ tiêu chuẩn quy định tại Khoản 2 Điều này có thể trở thành hội viên chính thức của Hiệp hội.

   b) Hội viên liên kết: Là các tổ chức có yếu tố nước ngoài hoạt động tại Việt Nam có đóng góp cho sự phát triển của Hiệp hội; tổ chức, công dân Việt Nam không có điều kiện hoặc không đủ tiêu chuẩn quy định tại Điều a, Khoản 1 Điều này tán thành điều lệ Hiệp hội, tự nguyện viết đơn gia nhập Hiệp hội, đóng lệ phí gia nhập Hiệp hội và hội phí hàng năm đều có thể trở thành hội viên liên kết của Hiệp hội.

   c) Hội viên danh dự: Các tổ chức; những công dân, các nhà quản lý khoa học, kỹ thuật có uy tín có công lao đối với sự phát triển ngành nói chung và Hiệp hội nói riêng không có điều kiện hoặc không đủ tiêu chuẩn trở thành hội viên chính thức được Hiệp hội mời làm hội viên danh dự.

2. Tiêu chuẩn hội viên chính thức:

Các công dân Việt Nam và các tổ chức có tư cách pháp nhân hoạt động trong lĩnh vực hoa tiêu hàng hải và các lãnh vực liên quan đến hoa tiêu hàng hải, tán thành điều lệ Hiệp hội, tự nguyện viết đơn xin gia nhập Hiệp hội, nộp đầy đủ lệ phí gia nhập Hiệp hội và hội phí hàng năm.