CỤC HÀNG HẢI VIỆT NAM CHỈ ĐẠO TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ, KIỂM TRA, GIÁM SÁT, ĐÀO TẠO ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG CỦA HOA TIÊU HÀNG HẢI.

Ngày 12/10/2016 Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Thông tư số 27/2016/TT-BGTVT quy định về đào tạo, cấp, thu hồi Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn hoa tiêu hàng hải và Giấy chứng nhận vùng hoạt động hoa tiêu hàng hải, từ khi áp dụng Thông tư đến nay, công tác đào tạo, lên hạng hoa tiêu cơ bản đáp ứng được yêu cầu. Tuy nhiên, thực tế thời gian qua vẫn còn xảy ra một số vụ tai nạn hàng hải do sự bất cẩn của hoa tiêu; công tác quản lý, kiểm tra, giám sát về hoạt động hoa tiêu của một số Cảng vụ hàng hải thực hiện chưa thật hiệu quả; việc đào tạo lên hạng hoa tiêu của các Tổ chức hoa tiêu hàng hải còn chưa được chú trọng đúng mức. Nhằm nâng cao công tác quản lý, đào tạo hoa tiêu hàng hải, ngày 02/6/2022 Cục Hàng hải Việt Nam đã ban hành công văn số 1736/CHHVN-TCCB  yêu cầu các Các Cảng vụ hàng hải;     Các Trường: Đại học hàng hải Việt Nam; Đại học Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh; Các Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải khu vực: I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX; Công ty TNHH MTV Hoa tiêu Tân Cảng; Công ty Cổ phần Hoa tiêu hàng hải - TKV; Công ty Cổ phần Dịch vụ và Vận tải biển Vũng Tàu thực hiện tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, giám sát, đào tạo đối với hoạt động của hoa tiêu hàng hải với một số nội dung quan trọng như sau:

 1. Đối với các Cảng vụ hàng hải
 • Tăng cường công tác quản lý, kiểm tra giám sát hoạt động dẫn tàu ra, vào và hoạt động tại cảng biển của hoa tiêu hàng hải nhằm bảo đảm an toàn hàng hải, an ninh hàng hải và bảo vệ môi trường.
 • Xác nhận về thời gian, số lượt dẫn tàu an toàn của hoa tiêu hàng hải và thuyền trưởng tự dẫn tàu đúng quy định tại Thông tư số 27/2016/TT-BGTVT và phù hợp với thời gian quy định tại Bộ Luật lao động về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi.
 • Giám đốc Cảng vụ hàng hải không cho phép thuyền trưởng được tự dẫn tàu trong trường hợp thời tiết xấu hoặc có nguy cơ ảnh hưởng đến an toàn hàng hải, an ninh hàng hải và phòng ngừa ô nhiễm môi trường.
 • Thực hiện nghiêm việc xử phạt vi phạm hành chính đối với hoa tiêu dẫn tàu khi vi phạm quy định theo Nghị định số 142/2017/NĐ-CP ngày 11/12/2017 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng hải, Nghị định số 123/2021/NĐ-CP ngày 28/12/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực hàng hải; giao thông đường bộ, đường sắt; hàng không dân dụng.
 1. Đối với các Tổ chức hoa tiêu hàng hải
 • Tổ chức thực tập cho hoa tiêu hàng hải; sát hạch hoa tiêu hàng hải trong thời gian thực tập; xác nhận thời gian thực tế thực tập dẫn tàu và số lượt dẫn tàu an toàn cho các hoa tiêu hàng hải hoặc tập sự hoa tiêu hàng hải.
 • Đối với tập sự hoa tiêu hàng hải để nâng lên hạng Ba phải hoàn thành khóa đào tạo hoa tiêu hàng hải cơ bản mới bố trí cho xuống tàu tập sự hoa tiêu; đối với hoa tiêu thực tập nâng lên hạng Nhất phải hoàn thành khóa đào tạo hoa tiêu hàng hải nâng cao mới bố trí cho xuống tàu thực tập.
 • Bố trí hoa tiêu hàng hải phù hợp với Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn hoa tiêu hàng hải và Giấy chứng nhận vùng hoạt động hoa tiêu hàng hải.
 • Tạm đình chỉ công việc, xử lý kỷ luật theo đúng quy định pháp luật khi hoa tiêu hàng hải dẫn tàu có lỗi dẫn đến tai nạn hàng hải. Tiến hành rà soát, đánh giá nghiêm túc tính chất, diễn biến vụ tai nạn; tổ chức cuộc họp với đội ngũ hoa tiêu dẫn tàu nhằm để thảo luận, rút ra bài học kinh nghiệm.
 • Thường xuyên bồi dưỡng, cập nhật cho hoa tiêu hàng hải về chuyên môn, tiếng Anh, an toàn hàng hải, an ninh hàng hải và phòng ngừa ô nhiễm môi trường.
 • Theo dõi, xác nhận quá trình thực tập dẫn tàu của hoa tiêu hàng hải hoặc thuyền trưởng tự dẫn tàu.
 • Xây dựng phần mềm quản lý hoa tiêu, thời gian dẫn tàu, số lượt dẫn tàu của hoa tiêu hàng hải.
 1. Đối với các Trường Đại học Hàng hải Việt Nam, Trường Đại học Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh
 • Nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, nâng cao chất lượng đào tạo; đề xuất sửa đổi, bổ sung chương trình đào tạo hoa tiêu hàng hải cho phù hợp với thực tế, tăng cường công tác huấn luyện hoa tiêu hàng hải qua mô phỏng.
 • Phối hợp với các Tổ chức hoa tiêu hàng hải thường xuyên mở các lớp hoa tiêu cơ bản, nâng cao.
  1. Về phía Phòng Tổ chức cán bộ Cục Hàng hải Việt Nam.
 • Chủ trì tham mưu, đề xuất sửa đổi, bổ sung Chương trình đào tạo hoa tiêu hàng hải cho phù hợp với thực tế và quy định của IMO.

Tăng cường giám sát, kiểm tra công tác đào tạo nâng hạng của các Tổ chức hoa tiêu hàng hải./.