Quyết định về việc chấp thuận cho Trường Đại học Hàng hải Việt Nam được tổ chức các khóa huấn luyện tiếng Anh hàng hải theo công ước STCW78 sửa đổi 2010

Quyết định về việc chấp thuận cho Trường Đại học Hàng hải Việt Nam được tổ chức các khóa huấn luyện tiếng Anh hàng hải theo công ước STCW78 sửa đổi 2010

Tập tin tải về
Số hiệu
2258/QĐ-BGTVT
Ngày ban hành