Quyết định về việc chấp thuận cho Trường Đại học hàng hải Việt Nam được tổ chức các khóa đào tạo, huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ thuyền viên

Quyết định về việc chấp thuận cho Trường Đại học hàng hải Việt Nam được tổ chức các khóa đào tạo, huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ thuyền viên

Tập tin tải về
Số hiệu
114/QĐ-BGTVT
Ngày ban hành