Thông điệp từ Hiệp hội

Thư ngỏ


Hiệp hội Hoa tiêu Hàng hải Việt Nam được chính thức thành lập ngày 25/10/2013 Quyết định số 1163/QĐ-BNV của Bộ trưởng Bộ nội vụ cho phép thành lập Hiệp hội Hoa tiêu hàng hải Việt Nam. 

Đây là tổ chức xã hội – nghề nghiệp, tổ chức và hoạt động theo Điều lệ được Bộ trưởng Bộ Nội vụ phê duyệt, tuân thủ quy định của pháp luật, chịu sự quản lý nhà nước của Bộ Giao thông vận tải và các bộ, ngành có liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Hiệp hội. 

Hiệp hội Hoa tiêu hàng hải Việt Nam có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng, tự bảo đảm kinh phí, trụ sở và phương tiện hoạt động.

Hiệp hội sẽ là cầu nối giữa cộng đồng doanh nghiệp ngành hoa tiêu hàng hải và Nhà nước nhằm tuyên truyền giáo dục hội viên hiểu rõ đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về xây dựng, phát triển ngành hoa tiêu hàng hải trong các thành phần kinh tế, kiến nghị với với Nhà nước những biện pháp khuyến khích, giúp đỡ phát triển nghề hoa tiêu hàng hải, đồng thời, bảo vệ quyền lợi chính đáng của các hội viên, đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau cùng hoạt động hiệu quả vì một ngành hoa tiêu hàng hải Việt Nam phát triển.