CỤC HÀNG HẢI VIỆT NAM CHỈ ĐẠO TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ, KIỂM TRA, GIÁM SÁT, ĐÀO TẠO ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG CỦA HOA TIÊU HÀNG HẢI.

Ngày 12/10/2016 Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Thông tư số 27/2016/TT-BGTVT quy định về đào tạo, cấp, thu hồi Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn hoa tiêu hàng hải và Giấy chứng nhận vùng hoạt động hoa tiêu hàng hải, từ khi áp dụng Thông tư đến nay, công tác

Hiệp hội hoa tiêu hàng hải Việt Nam đoàn kết, nhất trí vượt qua khó khăn đại dịch COVID-19

Thực hiện chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Bộ Giao thông vận tải, Cục Hàng hải Việt Nam và các cấp có thẩm quyền trong công tác nâng cao phòng ngừa lây nhiễm đại dịch Covid-19, cùng chung tay chia sẻ với những khó khăn của các đơn vị thành viên Hiệp hội luôn luôn sẵn sàng th