CHỦ ĐỀ MỚI

Hội thảo an toàn hàng hải hoa tiêu dẫn tàu năm 2019 Hiệp hội Hoa tiêu hàng hải Việt Nam

     Sáng ngày 27/9/2019 tại phòng họp Mercury, Khách sạn Minh Toàn Galaxy, Thành phố Đà Nẵng. Hiệp hội hoa tiêu Hàng hải Việt Nam đã long trọng khai mạc chương trình Hội thảo an toàn hàng hải Hoa tiêu dẫn tàu năm 2019.

banner 2banner

TIN HIỆP HỘI

Khai mạc Hội thảo an toàn hàng hải hoa tiêu dẫn tàu năm 2019

Sáng ngày 27/9/2019 tại phòng họp Mercury, Khách sạn Minh Toàn Galaxy, Thành phố Đà Nẵng. Hiệp hội hoa tiêu Hàng hải Việt Nam long trọng khai mạc chương trình Hội thảo an toàn hàng hải Hoa tiêu dẫn tàu năm 2019.