CHỦ ĐỀ MỚI

HIỆP HỘI HOA TIÊU HÀNG HẢI VIỆT NAM THÔNG QUA VÀ CÔNG BỐ “BỘ QUY TẮC VĂN HÓA ỨNG XỬ HOA TIÊU HÀNG HẢI VIỆT NAM”

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Hiệp hội hoa tiêu hàng hải Việt Nam lần thứ II, nhiệm kỳ 2019-2024, nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng cung ứng dịch vụ hoa tiêu hàng hải, nâng cao hình ảnh và chất lượng phục vụ của ngành hoa tiêu, xây dựng hình ảnh hoa tiêu hàng hải Việt Nam trách nhiệm, mẫn cán và chuyên nghiệp, ngày 02/12/2022 trong khuôn khổ Hội nghị Tổng kết năm 2022 và phương hướng năm 2023, Hiệp hội hoa tiêu hàng hải Việt Nam đã tiến hành thông qua và công bố “Bộ quy tắc văn hóa ứng xử hoa tiêu hàng hải Việt Nam” với các nội dung chính như sau:
I.MỤC ĐÍCH.

banner 2banner

TIN HIỆP HỘI

CỤC HÀNG HẢI VIỆT NAM CHỈ ĐẠO TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ, KIỂM TRA, GIÁM SÁT, ĐÀO TẠO ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG CỦA HOA TIÊU HÀNG HẢI.

Ngày 12/10/2016 Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Thông tư số 27/2016/TT-BGTVT quy định về đào tạo, cấp, thu hồi Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn hoa tiêu hàng hải và Giấy chứng nhận vùng hoạt động hoa tiêu hàng hải, từ khi áp dụng Thông tư đến nay, công tác đào tạo, lên hạng hoa tiêu cơ bản đáp ứng được yêu cầu.